برابر ابلاغ ستاد مبارزه با کرونا در شهرستان گناباد ، باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان و بلحاظ مبارزه جدی با بیماری کرونا ، آرامستانها تا اطلاع ثانوی تعطیل شد . برابر ابلاغ به متولیان آرامستانها از این پس هرگونه تجمع و برگزاری مراسم ترحیم در آرامستانها ممنوع می باشد.

برابر ابلاغ ستاد مبارزه با کرونا در شهرستان گناباد ، باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان و بلحاظ مبارزه جدی با بیماری کرونا ، آرامستانها تا اطلاع ثانوی تعطیل شد .
برابر ابلاغ به متولیان آرامستانها از این پس هرگونه تجمع و برگزاری مراسم ترحیم در آرامستانها ممنوع می باشد.