#هشدار ⭕️ بانوان در برگزاری مراسم ترحیم در بحث انتشار بیماری کرونا بیشتر مراقب باشند. در برگزاری مراسم ترحیم در آرامستانها متاسفانه بانوان کنار یکدیگر می نشینند و کمتر فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند. به عنوان یک هشدار جدی ، بستگان متوفیان در جای بانوان که بعضاً خردسالان را نیز به همراه دارند، […]

#هشدار
⭕️ بانوان در برگزاری مراسم ترحیم در بحث انتشار بیماری کرونا بیشتر مراقب باشند.
در برگزاری مراسم ترحیم در آرامستانها متاسفانه بانوان کنار یکدیگر می نشینند و کمتر فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند.
به عنوان یک هشدار جدی ، بستگان متوفیان در جای بانوان که بعضاً خردسالان را نیز به همراه دارند، در برگزاری مراسم ترحیم حساسیت بیشتری بخرج دهند و تنها به داشتن ماسک اکتفا نکنند.
ناگفته نماند یک مورد تست مثبت کرونا در طی یکماه گذشته در بین بانوان در چنین مراسماتی حضور داشته است.