?سرمای غیر منتظره دو شب گذشته باعث سرمازدگی و خسارت به محصولات موجود کشاورزی و خشک شدن زود هنگام برگ درختان در بسیاری از باغات بخصوص در روستاهای کوهپایه و بالادست کاخک شده است. هرچند این سرمای غیر منتظره به کشاورزان هشدار داده نشده ، اما باید منتظرماند تا جهاد کشاورزی ضمن بررسی موضوع میزان […]

?سرمای غیر منتظره دو شب گذشته باعث سرمازدگی و خسارت به محصولات موجود کشاورزی و خشک شدن زود هنگام برگ درختان در بسیاری از باغات بخصوص در روستاهای کوهپایه و بالادست کاخک شده است.

هرچند این سرمای غیر منتظره به کشاورزان هشدار داده نشده ، اما باید منتظرماند تا جهاد کشاورزی ضمن بررسی موضوع میزان سرمازدگی را ارزیابی نماید.
کارشناسان هواشناسی هم اعلام کرده اند که امسال زمستان سردی در پیش خواهیم داشت.