بعد از دوندگی های چندساله دامداران کال دهیار در حاشیه روستای مرغش برای برق رسانی به واحدهای دامداری و به نتیجه نرسیدن موضوع ، صبح امروز صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق بخشدار و مدیر توزیع برق شهرستان و جمعی از مسئولین از محل مذکور بازدید میدانی نمود. به گزارش #کاخک_نیوز صفایی با اشاره به رایزنی […]

بعد از دوندگی های چندساله دامداران کال دهیار در حاشیه روستای مرغش برای برق رسانی به واحدهای دامداری و به نتیجه نرسیدن موضوع ، صبح امروز صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق بخشدار و مدیر توزیع برق شهرستان و جمعی از مسئولین از محل مذکور بازدید میدانی نمود.
به گزارش #کاخک_نیوز صفایی با اشاره به رایزنی با معاون وزیر نیرو و قول مساعد ایشان برای ۳۰ کیلومتر توسعه شبکه برق دو شهرستان گناباد و بجستان ، از مدیر توزیع برق گناباد خواست تا با پیگیری از طریق مدیرعامل برق استان نسبت به برقرسانی به دامداریهای کال دهیار تسریع نمایند.