⭕️ پارک بانوان از جمله طرحهای رفاهی و در دست اقدام شهرداری است که در سالجاری به بهره برداری خواهد رسید. صفایی نماینده مردم شهرستان در بازدید خود از این پروژه مهم شهرداری ، در جریان روند اجرای طرح قرار گرفت.

⭕️ پارک بانوان از جمله طرحهای رفاهی و در دست اقدام شهرداری است که در سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.
صفایی نماینده مردم شهرستان در بازدید خود از این پروژه مهم شهرداری ، در جریان روند اجرای طرح قرار گرفت.