?صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق جمعی از مسئولین شهرستانی از وضعیت قنات روستای مرغش بازدید نمود. در این بازدید بهسازی قنات ، آسفالت بولوار روستا و بازبینی طرح هادی روستای مرغش مورد درخواست و بررسی قرار گرفت.

?صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق جمعی از مسئولین شهرستانی از وضعیت قنات روستای مرغش بازدید نمود. در این بازدید بهسازی قنات ، آسفالت بولوار روستا و بازبینی طرح هادی روستای مرغش مورد درخواست و بررسی قرار گرفت.