?شرکت تعاونی آتیه گناباد (یاقوت شرق) با برند تِنج به مدیریت خانم فاطمه گواهی کاخکی براساس دریافت و آزمایشات کیفی محصولات کشاورزی کاخک از جمله زعفران ارگانیک ، از هلدینگ بین المللی معید ( کنسرسیوم بین المللی سرمایه گذاری توسعه صنایع ملی در روسیه گواهینامه تضمین کیفیت دریافت کرد.

?شرکت تعاونی آتیه گناباد (یاقوت شرق) با برند تِنج به مدیریت خانم فاطمه گواهی کاخکی براساس دریافت و آزمایشات کیفی محصولات کشاورزی کاخک از جمله زعفران ارگانیک ، از هلدینگ بین المللی معید ( کنسرسیوم بین المللی سرمایه گذاری توسعه صنایع ملی در روسیه گواهینامه تضمین کیفیت دریافت کرد.