? اولین روز هفته خبرها از ۳ مورد فوت ناشی از کرونا در بخش کاخک از روستاهای کلات ، خانیک و فودنجان حکایت دارد. قبلا گفته بودیم آمار مبتلایان به کرونا در روستاهای بخش کاخک رو به افزایش است و همچنان ادامه دارد ، ? مردم مسائل و توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.

? اولین روز هفته خبرها از ۳ مورد فوت ناشی از کرونا در بخش کاخک از روستاهای کلات ، خانیک و فودنجان حکایت دارد.
قبلا گفته بودیم آمار مبتلایان به کرونا در روستاهای بخش کاخک رو به افزایش است و همچنان ادامه دارد ،

? مردم مسائل و توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.