?جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان گناباد با موضوع بررسی وضعیت نانوایی های شهر کاخک و هم اندیشی چگونگی ایجاد نانوایی در شهرک بهارستان کاخک ظهر روز گذشته با حضور فرماندار و اعضای شورای آرد و نان گناباد در محل بخشداری کاخک برگزار شد.

?جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان گناباد با موضوع بررسی وضعیت نانوایی های شهر کاخک و هم اندیشی چگونگی ایجاد نانوایی در شهرک بهارستان کاخک ظهر روز گذشته با حضور فرماندار و اعضای شورای آرد و نان گناباد در محل بخشداری کاخک برگزار شد.