بازدید فرماندار گناباد از کارخانه درحال احداث قند در کاخک
بازدید فرماندار گناباد از کارخانه درحال احداث قند در کاخک

?بازدید قربانی فرماندار شهرستان گناباد باتفاق بخشدار و رئیس اداره صمت شهرستان از کارخانه در حال احداث قند در ناحیه صنعتی کاخک به منظور بررسی مشکلات فراروی احداث این واحد صنعتی در روز گذشته

?بازدید قربانی فرماندار شهرستان گناباد باتفاق بخشدار و رئیس اداره صمت شهرستان از کارخانه در حال احداث قند در ناحیه صنعتی کاخک به منظور بررسی مشکلات فراروی احداث این واحد صنعتی در روز گذشته