? یک مورد فوت دیگر ناشی از کرونا در کاخک مسائل بهداشتی را جدی بگیرید ، در چند روستای بخش کاخک نیز تعدادی تست مثبت ثبت شده است.

? یک مورد فوت دیگر ناشی از کرونا در کاخک
مسائل بهداشتی را جدی بگیرید ، در چند روستای بخش کاخک نیز تعدادی تست مثبت ثبت شده است.