دیروز با مادری مسن گفتگو میکردم که صحبت از مشکلات زندگی خود میکرد، تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی است و برای امرار معاش خود تا حد ممکن کار میکند ، از نظر معیشتی بشدت درمضیقه بسر می برد ، این مادر می گفت سماورم تابحال نفتی بوده و در عین نداری دود کرده و […]

دیروز با مادری مسن گفتگو میکردم که صحبت از مشکلات زندگی خود میکرد، تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی است و برای امرار معاش خود تا حد ممکن کار میکند ، از نظر معیشتی بشدت درمضیقه بسر می برد ، این مادر می گفت سماورم تابحال نفتی بوده و در عین نداری دود کرده و خانه را سیاه کرده اما بدتر از آن گفت؛ یخچالم خیلی وقته سوخته و از یخچال قدیمی امانتی استفاده میکنم و به همین راضیم اما از امانت مردم میترسم خراب شود.
حال اندک کمک خیرین برای تامین حداقل یخچال دست دوم یا هزینه رنگ آمیزی منزل ایشان میتواند علاوه بر اجر معنوی، خوشحالی و دعای خیر این مادر را در پی داشته باشد.
?مردم نوع دوست میتوانند جهت کمک به این امر خیر با مدیر کانال هماهنگی نمایند .