? از چهار مورد فوتی کرونایی امروز گناباد ، دو نفر از کاخک ، یک نفر از روستای خانیک می باشند. یک مورد هم از روستای بیمرغ بخش مرکزی گزارش شده است.

? از چهار مورد فوتی کرونایی امروز گناباد ، دو نفر از کاخک ، یک نفر از روستای خانیک می باشند.
یک مورد هم از روستای بیمرغ بخش مرکزی گزارش شده است.