♦️یاد وخاطره کشته شدگان عزیز زلزله ۹شهریور ۱۳۴۷را در این روزهای عزیزگرامی میداریم. این زلزله گرچه شهرتاریخی کاخک را به لحاظ اقتصادی و…دچارآسیبهای فراوان کرد،اما اگر من وتو دست در دست هم بگذاریم میتوانیم شکوه گذشته را بدست بیاوریم. ظرفیتهای نهفته دراین سرزمین میتواند کاخکی آباد و بانشاط را به ارمغان آورد به شرط آنکه […]

♦️یاد وخاطره کشته شدگان عزیز زلزله ۹شهریور ۱۳۴۷را در این روزهای عزیزگرامی میداریم.
این زلزله گرچه شهرتاریخی کاخک را به لحاظ اقتصادی و…دچارآسیبهای فراوان کرد،اما اگر من وتو دست در دست هم بگذاریم میتوانیم شکوه گذشته را بدست بیاوریم.
ظرفیتهای نهفته دراین سرزمین میتواند کاخکی آباد و بانشاط را به ارمغان آورد به شرط آنکه همه بخواهند.