#صرفا_جهت_اطلاع ? برخی مسئولین که در مراسم غبارروبی گلزار شهدا شرکت نمی کنند فراموش کرده اند که پست و مقام امروزشان را مرهون خون شهدا هستند . یقینا اگر شهدا نبودند امروز این عزت و سربلندی را نمی داشتیم و ما همیشه مدیون خون شهداییم.

#صرفا_جهت_اطلاع
? برخی مسئولین که در مراسم غبارروبی گلزار شهدا شرکت نمی کنند فراموش کرده اند که پست و مقام امروزشان را مرهون خون شهدا هستند .
یقینا اگر شهدا نبودند امروز این عزت و سربلندی را نمی داشتیم و ما همیشه مدیون خون شهداییم.