?مهمترین اولویت فعلی حوزه بهداشت کاخک خرید و تملک ساختمان فرسوده مقابل مرکز بهداشتی درمانی و احداث مجتمع جدید در همان مکان برای استقرار پزشک و متخصص در آینده است، لذا خیرین گرامی که قصد کمک به حوزه بهداشت شهر کاخک دارند این مهم را جدی گرفته و نیّت خود را در حوزه بهداشت با […]

?مهمترین اولویت فعلی حوزه بهداشت کاخک خرید و تملک ساختمان فرسوده مقابل مرکز بهداشتی درمانی و احداث مجتمع جدید در همان مکان برای استقرار پزشک و متخصص در آینده است، لذا خیرین گرامی که قصد کمک به حوزه بهداشت شهر کاخک دارند این مهم را جدی گرفته و نیّت خود را در حوزه بهداشت با اولویت خرید ساختمان قدیمی حاشیه مرکز بهداشت اختصاص دهند.
?جمع آوری کمک برای خرید دستگاه سی تی اسکن و دیالیز و… برای مرکز کاخک شایعه ای بیش نیست و صحت ندارد.
?کسانی که قصد طبخ غذا و آشپزی برای توزیع درب منازل دارند بایستی حتما کارت سلامت بهداشت دریافت نمایند./ #کاخک_نیوز