?نمایندگان هیئات در زمینه اجرای پروتکل بهداشتی مسئول هستند و بایستی مکان برگزاری مراسم را مدیریت نمایند. ?مسئولین هیئات برای تهیه و توزیع ماسک پیش قدم شوند و مسائل بهداشتی را جدی بگیرند . ?ایستگاه صلواتی ممنوع بوده اما صرفاً پخش صوت مداحی و سخنرانی بدون تجمع مردمی ممانعتی ندارد. ?اکثر روستاها دارای روحانی هستند […]

?نمایندگان هیئات در زمینه اجرای پروتکل بهداشتی مسئول هستند و بایستی مکان برگزاری مراسم را مدیریت نمایند.
?مسئولین هیئات برای تهیه و توزیع ماسک پیش قدم شوند و مسائل بهداشتی را جدی بگیرند .
?ایستگاه صلواتی ممنوع بوده اما صرفاً پخش صوت مداحی و سخنرانی بدون تجمع مردمی ممانعتی ندارد.
?اکثر روستاها دارای روحانی هستند ، آندسته از روستاهایی که متقاضی اعزام مبلّغ هستند به اداره تبلیغات اسلامی مراجعه تا نسبت به اعزام روحانی اقدام نماییم.
?مردم نسبت به سیاه پوش نمودن معابر و درب منازل خود اقدام نمایند. #کاخک_نیوز