قاسمعلی طالبی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری گناباد گفت: خبرنگاران چشم بینا ، گوش شنوا و زبان گویای جامعه هستند لذا به اقتضای شغلی که دارند حساسیت های زیادی دارند. به گزارش #کاخک_نیوز وی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به ادراک و نگاه تیز بین خبرنگاران به خیلی از مسائل گفت؛ در […]

قاسمعلی طالبی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری گناباد گفت:
خبرنگاران چشم بینا ، گوش شنوا و زبان گویای جامعه هستند لذا به اقتضای شغلی که دارند حساسیت های زیادی دارند.
به گزارش #کاخک_نیوز وی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به ادراک و نگاه تیز بین خبرنگاران به خیلی از مسائل گفت؛
در بحث رسالت خبرنگاران محدودیتی نباید برای آنها ایجاد شود، لذا واقعیت ها باید توسط خبرنگاران گفته شود.
معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری خبرنگاران را واسطه بین ملت و دولت دانست و از خبرنگاران خواست تا اخبار مهم را در صدر سایر خبرها قرار داده تا مسائل عمیق تر و مستمر پیگیری شود.
وی تجلیل از خبرنگاران و اهمیت دادن به مقام خبرنگاران را امری ضروری و با اهمیت برشمرد.