با گذشت بیش از یکسال از پدیدارشدن چاه قدیمی و خطر ساز و عدم رسیدگی به مشکل فوق در حاشیه رودخانه گل آباد ، مرادی بخشدار کاخک در بازدید از محل دستور رسیدگی فوری جهت رفع خطر این چاه را به متولیان قنات روستا ارائه داد.

با گذشت بیش از یکسال از پدیدارشدن چاه قدیمی و خطر ساز و عدم رسیدگی به مشکل فوق در حاشیه رودخانه گل آباد ، مرادی بخشدار کاخک در بازدید از محل
دستور رسیدگی فوری جهت رفع خطر این چاه را به متولیان قنات روستا ارائه داد.