#شکار_دوربین عجیب اما واقعی ? مراسم کلنگ زنی گود زورخانه کاخک بدون حضور حتی یک ورزشکار ???? ? #صبا_کاخک


#شکار_دوربین
عجیب اما واقعی
? مراسم کلنگ زنی گود زورخانه کاخک بدون حضور حتی یک ورزشکار
????
? #صبا_کاخک