? بازدید صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق فرماندار گناباد از پروژه های در دست اقدام آستان مقدس امامزاده سلطان محمد عابد (ع) عصر روز گذشته

? بازدید صفایی نماینده مردم شهرستان باتفاق فرماندار گناباد از پروژه های در دست اقدام آستان مقدس امامزاده سلطان محمد عابد (ع) عصر روز گذشته