از چند روز قبل اپراتورهای ایرانسل و همراه اول بازهم انگشت روی گرانفروشی گذاشتند و با حذف طرحهای اینترنتی بلند مدت، طرحهای کوتاه مدت را جایگزین نمودند تا بتوانند پول بیشتری را علیرغم افزایش قیمت اینگونه طرحها به جیب بزنند. اکنون می طلبد تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان با تشکیل پرونده گرانفروشی، طرحهای فریبنده […]

از چند روز قبل اپراتورهای ایرانسل و همراه اول بازهم انگشت روی گرانفروشی گذاشتند و با حذف طرحهای اینترنتی بلند مدت، طرحهای کوتاه مدت را جایگزین نمودند تا بتوانند پول بیشتری را علیرغم افزایش قیمت اینگونه طرحها به جیب بزنند.
اکنون می طلبد تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان با تشکیل پرونده گرانفروشی، طرحهای فریبنده اپراتورها را با هدف گرانفروشی متوقف نماید.

جالبتر آن است تشویق به طرحهای شبانه که اکثر کاربران را درطول شب تا ۷ صبح بیدار نگه میدارد قطعا در دراز مدت منشاء فساد و بیماری می گردد، حال آنکه وضعیت اینترنت همراه اول در بسیاری از نقاط شهر کاخک و ایرانسل در خیابان آبشار و برخی نقاط دیگر بسیار ضعیف است.