#شکار_دوربین ظهر جمعه ♦️پارک بسته ولی فنس ها شکسته 🤔🤔 این جماعت کم کم کرونا رو هم خسته خواهند کرد.!!!

#شکار_دوربین ظهر جمعه
♦️پارک بسته ولی فنس ها شکسته
🤔🤔
این جماعت کم کم کرونا رو هم خسته خواهند کرد.!!!