#شکار_دوربین ظهر جمعه ♦️پارک بسته ولی فنس ها شکسته ?? این جماعت کم کم کرونا رو هم خسته خواهند کرد.!!!

#شکار_دوربین ظهر جمعه
♦️پارک بسته ولی فنس ها شکسته
??
این جماعت کم کم کرونا رو هم خسته خواهند کرد.!!!