#شکار_دوربین ?چرا همه از نیسان آبی می ترسن؟ اینم یه نمایش دیگه از قدرت نیسان آبی?? واقعا از نیسان آبی باید ترسید??

#شکار_دوربین
?چرا همه از نیسان آبی می ترسن؟
اینم یه نمایش دیگه از قدرت نیسان آبی??
واقعا از نیسان آبی باید ترسید??