?بیش از دوهفته از خرابی گیرندگی تلویزیون در خانیک میگذرد که داد اهالی روستا را درآورده است. ایستگاه فرستنده نصب شده در روستا نیازمند بررسی و رفع معایب توسط گروه فنی صداوسیما است.

?بیش از دوهفته از خرابی گیرندگی تلویزیون در خانیک میگذرد که داد اهالی روستا را درآورده است.
ایستگاه فرستنده نصب شده در روستا نیازمند بررسی و رفع معایب توسط گروه فنی صداوسیما است.