?کاشت گل و گیاه در زیر درختان کاج در بولوارها از چندین سال قبل تابحال هیچ ثمره ای جز تحمیل هزینه برای شهرداری نداشته است. این در حالیست که عمده فضای سبز کاخک و درختان معابر این شهر را درختان بیماری زای کاج تشکیل داده اند. ?در پُست های بعدی از مضرات درخت کاج بر […]

?کاشت گل و گیاه در زیر درختان کاج در بولوارها از چندین سال قبل تابحال هیچ ثمره ای جز تحمیل هزینه برای شهرداری نداشته است. این در حالیست که عمده فضای سبز کاخک و درختان معابر این شهر را درختان بیماری زای کاج تشکیل داده اند.
?در پُست های بعدی از مضرات درخت کاج بر طبیعت و بخصوص ایجاد آسم و آلرژی روی انسانها خواهیم گفت.