بنا به در خواست پدر نوزاد، جسد امروز دفن نشد و برای انجام بررسی بیشتر در سردخانه بیمارستان قرار دارد. پدرنوزاد قصور پزشکی را علت فوت نوزاد می داند. حال با ابهام بوجودآمده مشخص خواهدشد علت فوت نوزاد چه بوده است؟

بنا به در خواست پدر نوزاد، جسد امروز دفن نشد و برای انجام بررسی بیشتر در سردخانه بیمارستان قرار دارد.
پدرنوزاد قصور پزشکی را علت فوت نوزاد می داند. حال با ابهام بوجودآمده مشخص خواهدشد علت فوت نوزاد چه بوده است؟