?کاشت گل و گیاه در زیر درختان کاج در بولوارها از چندین سال قبل تابحال هیچ ثمره ای جز تحمیل هزینه برای شهرداری نداشته است. ?در پُست های بعدی از مضرات درخت کاج بر طبیعت و بخصوص ایجاد آسم و آلرژی روی انسانها خواهیم گفت.

?کاشت گل و گیاه در زیر درختان کاج در بولوارها از چندین سال قبل تابحال هیچ ثمره ای جز تحمیل هزینه برای شهرداری نداشته است.
?در پُست های بعدی از مضرات درخت کاج بر طبیعت و بخصوص ایجاد آسم و آلرژی روی انسانها خواهیم گفت.