🌲کاشت گل و گیاه در زیر درختان کاج در بولوارها از چندین سال قبل تابحال هیچ ثمره ای جز تحمیل هزینه برای شهرداری نداشته است. 🌲در پُست های بعدی از مضرات درخت کاج بر طبیعت و بخصوص ایجاد آسم و آلرژی روی انسانها خواهیم گفت.

🌲کاشت گل و گیاه در زیر درختان کاج در بولوارها از چندین سال قبل تابحال هیچ ثمره ای جز تحمیل هزینه برای شهرداری نداشته است.
🌲در پُست های بعدی از مضرات درخت کاج بر طبیعت و بخصوص ایجاد آسم و آلرژی روی انسانها خواهیم گفت.