♦️تفکرات مدیران اجرایی و شوراها باهم همخوانی ندارد. ♦️مصوبه نهالکاری جاده کاخک گناباد در دوره شهرداران گذشته بوده و ما قبول داریم گناباد کاری در این زمینه انجام نداده است. ♦️صورتجلسات شورای بخش و شهر کاخک به شهرستان نمی رسد. شورای شهرستان شورای فرادست و مقتدری باید باشد تا دستورات آن اجرا شود اما بخوبی […]

♦️تفکرات مدیران اجرایی و شوراها باهم همخوانی ندارد.
♦️مصوبه نهالکاری جاده کاخک گناباد در دوره شهرداران گذشته بوده و ما قبول داریم گناباد کاری در این زمینه انجام نداده است.
♦️صورتجلسات شورای بخش و شهر کاخک به شهرستان نمی رسد. شورای شهرستان شورای فرادست و مقتدری باید باشد تا دستورات آن اجرا شود اما بخوبی اجرا نمی شود.
♦️شهرداران باید باهم رفیق شوند.
________http://kakhknews.ir
پ ن: مگر شهرداران با هم قهر هستند اگر قهر هستند شوراها چرا میانجیگری نمی کنند.
شورای شهر که ادعا دارد مصوبات ارسال می شود، فرماندار هم این موضوع را تایید میکند ، اما چرا شورای شهرستان نمی بیند؟ یا مگر به کجا می رود که بدستشان نمی رسد؟

شورای بخش هم شاید جلسه ای برگزار نمیکند که بخواهند صورتجلسه ای ارسال کنند.
جناب آقایی شما در شورای شهرستان اقتدار خود را نشان دهید تا دستورات شورای شهرستان بخوبی اجرایی شود.