نمایندگی امور اصناف کاخک طی پیامی از کسبه محترم کاخک خواسته است تا با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و به منظور جلوگیری حداقلی از انتشار ویروس حتما در محل کسب خود از ماسک استفاده نمایند. شهروندان درصورت مشاهده بی توجهی و عدم استفاده مغازه داران از ماسک ، بهتر است حتی الامکان مایحتاج […]

نمایندگی امور اصناف کاخک طی پیامی از کسبه محترم کاخک خواسته است تا با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و به منظور جلوگیری حداقلی از انتشار ویروس حتما در محل کسب خود از ماسک استفاده نمایند.
شهروندان درصورت مشاهده بی توجهی و عدم استفاده مغازه داران از ماسک ، بهتر است حتی الامکان مایحتاج خود را از فروشگاه دیگری تامین نمایند.