? عطایی عضو شورای شهر کاخک که در چند جلسه دغدغه مهم ایشان موضوع انجام نشدن آمایش سرزمین است را باز هم‌مطرح کرد. عطایی تاکید کرد تا ادارات منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی پای کار بیایند ، متولی آن نیز مشخص تا این موضوع مسکوت نماند. وی بیشترین مشکلات سرمایه گذاران را موضوع آمایش […]

? عطایی عضو شورای شهر کاخک که در چند جلسه دغدغه مهم ایشان موضوع انجام نشدن آمایش سرزمین است را باز هم‌مطرح کرد.
عطایی تاکید کرد تا ادارات منابع
طبیعی و مسکن و شهرسازی پای کار بیایند ، متولی آن نیز مشخص تا این موضوع مسکوت نماند.
وی بیشترین مشکلات سرمایه گذاران را موضوع آمایش سرزمین می داند.

?اسکان اضطراری در کاخک ضروری بنظر میرسد اما دستگاههای اداری خود را متولی زمین ها می دانند و این اقدام به نتیجه نمی رسد.
_________
?خداکند آمایش سرزمین تا پایان عمر دوره فعلی شوراها به انجام رسد تا دغدغه مهم این عضو شورا برطرف شود و البته گره گشای مشکلات دیگر ازجمله سرمایه گذاران باشد.