#کوچه_قلعه شهردار کاخک درد و دل ساکنین کوچه قلعه را گوش کرد و درخواستهای آنان را از نزدیک بررسی کرد. اینجا یکی از کوچه های قدیمی بازمانده از زلزله سال۴۷ است که تاکنون به ندرت حضور مسئولان شهری را به خود دیده است .

#کوچه_قلعه
شهردار کاخک درد و دل ساکنین کوچه قلعه را گوش کرد و درخواستهای آنان را از نزدیک بررسی کرد. اینجا یکی از کوچه های قدیمی بازمانده از زلزله سال۴۷ است که تاکنون به ندرت حضور مسئولان شهری را به خود دیده است .