?دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک با شهردار جدید بجستان روز گذشته شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر کاخک در دفتر مهندس روحبخش شهردار جدید بجستان حضور یافته و انتصاب ایشان را تبریک گفتند . در این دیدار بر تعاملات ارزنده شهرداریهای دومنطقه تاکید شد.

?دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک با شهردار جدید بجستان
روز گذشته شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر کاخک در دفتر مهندس روحبخش شهردار جدید بجستان حضور یافته و انتصاب ایشان را تبریک گفتند . در این دیدار بر تعاملات ارزنده شهرداریهای دومنطقه تاکید شد.