?درصدد هستیم مردم بخاطر کاهش رفت وآمدها و از کار افتادگی به بخشداری کمتر مراجعه کنند و کارها را حتی الامکان بصورت تلفنی و تحت شبکه به انجام می رسانیم. ?بنیاد مسکن در خصوص تعیین محدوده برخی روستاها و… خیلی سخت گیری می کند ونارضایتی روستائیان را در پی دارد. ?برخی ادارات واقعا برای مردم‌مشکل […]

?درصدد هستیم مردم بخاطر کاهش رفت وآمدها و از کار افتادگی به بخشداری کمتر مراجعه کنند و کارها را حتی الامکان بصورت تلفنی و تحت شبکه به انجام می رسانیم.
?بنیاد مسکن در خصوص تعیین محدوده برخی روستاها و… خیلی سخت گیری می کند ونارضایتی روستائیان را در پی دارد.
?برخی ادارات واقعا برای مردم‌مشکل ایجاد می کنند و کارمردم را تسهیل نمی کنند.