#حوادث به گزارش #کاخک_نیوز ، سال گذشته بیشترین ماموریتهای پایگاههای آتش نشانی کاخک و زیبد مربوط به آتش سوزی علف های هرز مزارع کشاورزی بود که اطفاء آن از توان کشاورزان خارج اما این قصه تاسف بار علیرغم هشدارهای متعدد گویا امسال هم ادامه دارد. آتش سوزی این واحد دامداری ناشی از آتش زدن علفهای […]

#حوادث
به گزارش #کاخک_نیوز ، سال گذشته بیشترین ماموریتهای پایگاههای آتش نشانی کاخک و زیبد مربوط به آتش سوزی علف های هرز مزارع کشاورزی بود که اطفاء آن از توان کشاورزان خارج اما این قصه تاسف بار علیرغم هشدارهای متعدد گویا امسال هم ادامه دارد.
آتش سوزی این واحد دامداری ناشی از آتش زدن علفهای هرز امروز نیز خسارات سنگینی برجای گذاشت که با اعزام ایستگاه آتش نشانی کاخک و زیبد مهار و اطفاء گردید.