◽️ موتور محرکه توسعه و پیشرفت شهر کاخک مقوله مسکن هست و این امروزه به یک مانع تبدیل شده است . ◽️زمینهای بافت مسکونی شهر اجازه ساخت داده نمی شود، خانه های خالی در کاخک برای شهرداری هیچ عوایدی ندارد. ◽️۵۰ درصد همشهریان مقیم دوست دارند در کاخک خانه داشته باشند اما اجازه توسعه شهر […]

◽️ موتور محرکه توسعه و پیشرفت شهر کاخک مقوله مسکن هست و این امروزه به یک مانع تبدیل شده است .
◽️زمینهای بافت مسکونی شهر اجازه ساخت داده نمی شود، خانه های خالی در کاخک برای شهرداری هیچ عوایدی ندارد.
◽️۵۰ درصد همشهریان مقیم دوست دارند در کاخک خانه داشته باشند اما اجازه توسعه شهر کاخک در سطح کشوری داده نمی شود.
◽️متاسفانه اجاره خانه در کاخک با گناباد برابری می کند و این موضوع برای کاخک آسیب شده و توجهی به آن نمی شود، به همین خاطر امروزه شاهد هستیم بسیاری از شهروندان ما در گناباد ساکن شده اند .
◽️رد کردن برخی مصوبات شورا در کمیته تطبیق نقض قرض است ،
◽️نمایندگان محترم مجلس در جهت رفع نواقص قوانین و امور دولت فعالیت کنند و در امور کاری شورا دخالت نکنند.
◽️ موضوع پدافند ارتش مانده حال باید دید مشکل کار کجاست؟
✍ غلامی کاخک نیوز