#خبر_فوری ? شنیده ها حاکی از مثبت شدن یک تست کرونا در شهر کاخک است . لذا همشهریان گرامی موارد پیشگیری و مراقبتی را مد نظر داشته تا شاهد افزایش موارد مثبت نباشیم. باگذشت مدتها از پدیدار شدن ویروس کرونا هیچ گونه مورد تست مثبت یا مشکوک به کرونا درشهر کاخک وجود نداشته که امروز […]

#خبر_فوری
? شنیده ها حاکی از مثبت شدن یک تست کرونا در شهر کاخک است .
لذا همشهریان گرامی موارد پیشگیری و مراقبتی را مد نظر داشته تا شاهد افزایش موارد مثبت نباشیم.
باگذشت مدتها از پدیدار شدن ویروس کرونا هیچ گونه مورد تست مثبت یا مشکوک به کرونا درشهر کاخک وجود نداشته که امروز اولین مورد تست مثبت شهر کاخک پدیدارشده است.