?نشست خبری شریعت نامه با شهردار و شورای شهر کاخک شب گذشته در شهرداری برگزار شد. گزارش خبری این نشست متعاقباً در کاخک نیوز منتشر می گردد.

?نشست خبری شریعت نامه با شهردار و شورای شهر کاخک شب گذشته در شهرداری برگزار شد.
گزارش خبری این نشست متعاقباً در کاخک نیوز منتشر می گردد.