خوشبختانه با پیگیری مستمر بنایی نماینده شهرستان ردیف اعتباری برای پروژه بهسازی راه کاخک کریمو برقرار شده که درصورت تامین اعتبار با حذف گردنه و تغییر مسیر مطالعه شده آن ، علاوه بر رفع خطر ، سه کیلومتر این راه را برای مسافرین کوتاهتر خواهد نمود. همچنین امید است در آینده نزدیک و با قول […]

خوشبختانه با پیگیری مستمر بنایی نماینده شهرستان ردیف اعتباری برای پروژه بهسازی راه کاخک کریمو برقرار شده که درصورت تامین اعتبار با حذف گردنه و تغییر مسیر مطالعه شده آن ، علاوه بر رفع خطر ، سه کیلومتر این راه را برای مسافرین کوتاهتر خواهد نمود.
همچنین امید است در آینده نزدیک و با قول مساعد مهندس صفایی نماینده منتخب شهرستان نیز عملیات اجرایی ارتقاء این محور را شاهد باشیم.
✍ غلامی کاخک نیوز