با پیگیری بخشدار کاخک و اعزام لودر شرکت تعاونی دهیاریهای بخش کاخک ، در کمتر از ۲۴ ساعت مشکل حادثه ساز مسیل روستای چرک آباد با حضور کارشناس اداره منابع آب شهرستان و کارشناس جهاد کشاورزی کاخک مرتفع و از اتفاقات ناگوار جلوگیری گردید. ?قابل ذکر است این اقدام جهادی دو روز کاری زمان خواهدبرد.

با پیگیری بخشدار کاخک و اعزام لودر شرکت تعاونی دهیاریهای بخش کاخک ، در کمتر از ۲۴ ساعت مشکل حادثه ساز مسیل روستای چرک آباد با حضور کارشناس اداره منابع آب شهرستان و کارشناس جهاد کشاورزی کاخک مرتفع و از اتفاقات ناگوار جلوگیری گردید.
?قابل ذکر است این اقدام جهادی دو روز کاری زمان خواهدبرد.