برداشت غیر اصولی شن از بستر رودخانه چرک آباد باعث هدایت روان آبها به قنات روستا و سمت سکونت گاه شده که خطرات جدی بدنبال دارد. بخشدار کاخک روز گذشته در بازدید از وضعیت موجود بدلیل جلوگیری از خسارتهای احتمالی ، خواستار تغییر مسیر هدایت روان آبها از روی قنات به طرف دیگر رودخانه شد. […]

برداشت غیر اصولی شن از بستر رودخانه چرک آباد باعث هدایت روان آبها به قنات روستا و سمت سکونت گاه شده که خطرات جدی بدنبال دارد.
بخشدار کاخک روز گذشته در بازدید از وضعیت موجود بدلیل جلوگیری از خسارتهای احتمالی ، خواستار تغییر مسیر هدایت روان آبها از روی قنات به طرف دیگر رودخانه شد.
قابل ذکر است هرگونه برداشت غیر اصولی شن از بستر رودخانه ها می تواند باعث انحراف سیلاب به سمت بافت مسکونی روستاها، تخریب دیوار ساحلی و آسیب جدی به قنوات گردد.