طی بارندگی های سیل آسای اخیر تاکنون خسارتهای زیادی به ابنیه های راه کاخک کریمو وارد شده که با تلاش راهداران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد تاکنون چندین مرحله عملیات ریزش برداری و جمع آوری رسوبات داخل جاده ناشی از ریزش کوه ، ترمیم نشست حریم راه در قسمتهای مختلف حاشیه […]

طی بارندگی های سیل آسای اخیر تاکنون خسارتهای زیادی به ابنیه های راه کاخک کریمو وارد شده که با تلاش راهداران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد تاکنون چندین مرحله عملیات ریزش برداری و جمع آوری رسوبات داخل جاده ناشی از ریزش کوه ، ترمیم نشست حریم راه در قسمتهای مختلف حاشیه مسیل و… انجام شده است .
در ادامه کار بهسازی این مسیر ، قنوهای مسیر راه جهت هدایت آبهای سطحی نیز بازگشایی شده است.