🔴 افزایش یک مورد تست مثبت کرونا به آمار مبتلایان در گناباد و یک مورد فوتی (خانمی ۸۳ ساله) غیربومی 🔻آمار فوتی تست مثبت قطعی تاکنون : ۸ نفر 🔻آمار فوتی مشکوک (بر اساس سی تی اسکن) : ۶ نفر 🔻مجموع تستهای مثبت نیز تاکنون به ۶۹ رسیده است.

🔴 افزایش یک مورد تست مثبت کرونا به آمار مبتلایان در گناباد و یک مورد فوتی (خانمی ۸۳ ساله) غیربومی

🔻آمار فوتی تست مثبت قطعی تاکنون : ۸ نفر
🔻آمار فوتی مشکوک (بر اساس سی تی اسکن) : ۶ نفر
🔻مجموع تستهای مثبت نیز تاکنون به ۶۹ رسیده است.