? افزایش یک مورد تست مثبت کرونا به آمار مبتلایان در گناباد و یک مورد فوتی (خانمی ۸۳ ساله) غیربومی ?آمار فوتی تست مثبت قطعی تاکنون : ۸ نفر ?آمار فوتی مشکوک (بر اساس سی تی اسکن) : ۶ نفر ?مجموع تستهای مثبت نیز تاکنون به ۶۹ رسیده است.

? افزایش یک مورد تست مثبت کرونا به آمار مبتلایان در گناباد و یک مورد فوتی (خانمی ۸۳ ساله) غیربومی

?آمار فوتی تست مثبت قطعی تاکنون : ۸ نفر
?آمار فوتی مشکوک (بر اساس سی تی اسکن) : ۶ نفر
?مجموع تستهای مثبت نیز تاکنون به ۶۹ رسیده است.