همشهریان فهیم کاخک: ضمن سپاس از توجه به اطلاعیه های قبلی مبنی بر لغو مراسم حضوری چراغ برات و ممنوعیت هرگونه تجمع و بالتبع عدم حضور شما شهروندان گرامی در سومین روز از آئین چراغ برات در صحن امامزاده (ع) و عدم شکل گیری تجمعات نگران کننده، نشان از حفظ ارزشها ، باورها ، اعتقادات […]

همشهریان فهیم کاخک:
ضمن سپاس از توجه به اطلاعیه های قبلی مبنی بر لغو مراسم حضوری چراغ برات و ممنوعیت هرگونه تجمع و بالتبع عدم حضور شما شهروندان گرامی در سومین روز از آئین چراغ برات در صحن امامزاده (ع) و عدم شکل گیری تجمعات نگران کننده، نشان از حفظ ارزشها ، باورها ، اعتقادات و رسوم و درمجموع فرهنگ بالای شما مردم فهیم در جهت حفظ سلامتی خود و سایرین در برابر انتقال ویروس کرونا داشته که قطعاً این امر موجبات شادی روح اموات را فراهم خواهد کرد.امید به آنکه شهر کاخک همچنان در برابر این ویروس منحوس پاک بماند .
#کاخک_نیوز