درود واحترام سپاس از مردم شریف وبافرهنگ شهرکاخک بدون شک اگر همراهی مردم عزیزمان نبود علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا، اکنون باید دروضعیت دشواری به سر میبردیم.افتخارمیکنیم به مردم صبور که تاکنون دراین مسیرپیروزمیدان بوده اند وحتی یک مورد مثبت درشهری با این بامیانگین سنی بالا نداشته ایم. امروزاندک افرادی برسر مزار عزیزانشان حضور یافتند […]

درود واحترام
سپاس از مردم شریف وبافرهنگ شهرکاخک
بدون شک اگر همراهی مردم عزیزمان نبود علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا، اکنون باید دروضعیت دشواری به سر میبردیم.افتخارمیکنیم به مردم صبور که تاکنون دراین مسیرپیروزمیدان بوده اند وحتی یک مورد مثبت درشهری با این بامیانگین سنی بالا نداشته ایم.
امروزاندک افرادی برسر مزار عزیزانشان حضور یافتند که باعث نگرانی شهروندان گردید.
وظیفه خود میدانیم به یاد اموات ودرگذشتگانمان مراسمی درخور آن عزیزان بگیریم که قطعا پس از شکست کرونا این جشن بزرگ را درکنار آن سفرکردگان به یادهمه خوبیهاشان درجوارامامزاده برگزارخواهیم کرد.
فعلا شایسته ترین اقدام،صرف هزینه های چراغ برات برای امور خیریه (به عنوان مثال امورات عمرانی امامزاده )وسایر اموراتی که خودصلاح میدانید می باشد.
ستاد مبارزه وپیشگیری از کرونا در بخش متشکل از بخشداری،شهرداری،شورای اسلامی شهر،مرکز بهداشتی درمانی،کلانتری،حوزه مقاومت بسیج از مردم شریف وبزرگوار کاخک میخواهد همچون گذشته صبوری وهمراهی نمایند.ودرطرح فاصله گذاری اجتماعی مشارکت نمایند.
از خداوند بزرگ میخواهیم روح همه درگذشتگان رابا روح ائمه اطهار محشور نماید.

ستادمبارزه و پیشگیری از کرونا بخش کاخک