عملیات محلول پاشی و ضدعفونی معابر شهر کاخک از لحظاتی پیش توسط پدافند سرلشکر شهید حسین علایی کاخکی آغاز شده است.

عملیات محلول پاشی و ضدعفونی معابر شهر کاخک از لحظاتی پیش توسط پدافند سرلشکر شهید حسین علایی کاخکی آغاز شده است.