?بازدید اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا از ایستگاه کنترل ورودی (طرح فاصله گذاری اجتماعی) ستاد همیار هنرمندان موسسه صبا در محور کاخک _کلات جهت عرض خداقوت و تقدیر از آنان ، در روز گذشته

?بازدید اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا از ایستگاه کنترل ورودی (طرح فاصله گذاری اجتماعی) ستاد همیار هنرمندان موسسه صبا در محور کاخک _کلات جهت عرض خداقوت و تقدیر از آنان ، در روز گذشته