?بازدید اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا از ایستگاه کنترل ورودی بسیجیان پایگاه مقاومت شهید بروجردی(طرح فاصله گذاری اجتماعی) در محور کاخک _گناباد جهت عرض خداقوت و تقدیر از آنان در روز گذشته

?بازدید اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا از ایستگاه کنترل ورودی بسیجیان پایگاه مقاومت شهید بروجردی(طرح فاصله گذاری اجتماعی) در محور کاخک _گناباد جهت عرض خداقوت و تقدیر از آنان در روز گذشته