?دیدار اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ از حافظان سلامت جامعه و عرض خداقوت به دکتر نظرزاده و همکارانشان در مرکز سلامت جامعه شهید بهشتی کاخک در روز گذشته ?اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ در روز گذشته نیز از خدمات دکتر زابلیان در جهت تامین مایحتاج ضدعفونی و […]

?دیدار اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ از حافظان سلامت جامعه و عرض خداقوت به دکتر نظرزاده و همکارانشان در مرکز سلامت جامعه شهید بهشتی کاخک در روز گذشته

?اعضای ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک‌ در روز گذشته نیز از خدمات دکتر زابلیان در جهت تامین مایحتاج ضدعفونی و بهداشتی شهروندان تقدیر نمودند.