?بازدید سرهنگ قربانی فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد باتفاق سرهنگ وفایی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان از ایستگاههای کنترل ورودی بخش کاخک در روز گذشته ?سرهنگ قربانی در بازدید خود ضمن عرض خداقوت از تلاش همه نیروهای مستقر در ایستگاههای کنترل ورودی سطح بخش کاخک تقدیر و تشکر نمود.

?بازدید سرهنگ قربانی فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد باتفاق سرهنگ وفایی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان از ایستگاههای کنترل ورودی بخش کاخک در روز گذشته
?سرهنگ قربانی در بازدید خود ضمن عرض خداقوت از تلاش همه نیروهای مستقر در ایستگاههای کنترل ورودی سطح بخش کاخک تقدیر و تشکر نمود.